Solnedgang ved green

Ordensregler og lokalregler

Her på siden finder du et overblik over de ordensregler og lokalregler, der findes for Glofklubben Lillebælt.


Ordensregler

Formålet med ordensreglerne er at sikre den gode oplevelse for alle, gæster, medlemmer og ansatte overalt på GKL’s arealer, samt at spillet afvikles i overensstemmelse med ånden i golfspillet.

 1.  Spillet på banen skal altid afvikles i overensstemmelse med etikettereglerne som beskrevet i golfreglerne.
 2. Spilletider skal bookes og bekræftes i Golfbox, manglende bookning og bekræftelse medfører bortfald af alle rettigheder.
 3. Der skal spilles under hensyntagen til sikkerheden på banen og der skal holdes et rimeligt spilletempo.
 4. Banepersonalets arbejde har fortrinsret. Det er ikke tilladt at slå til bolden før banepersonale har ”vinket dig frem”.
 5. Hurtigere spillere skal lukkes igennem.
 6. Enhver skiltning på GKL’s arealer og bygninger skal efterkommes.
 7. Bagvogne, scooters, buggies mv. skal placeres på stier el. lign. ved teesteder.
 8. Bagvogne, scooters, buggies mv må ikke bringes mærmere end 2 m fra greenkant. Samt vogne af en hvert art må ikke køre i mellem green og greenbunker, hvor disse måtte forefindes. Særligt for scooters og buggies gælder at disse ikke må køre i kuperet områder omkring greens.
 9. Gyldigt DGU-kort og evt. bagmærke skal medbringes. DGU-kort skal fremvises ved banekontrol eller anden form for kontrol. Hvis bagmærke haves skal dette være synligt. .
 10. Start fra andre teesteder end 1. tee i private runder medfører tab af alle rettigheder. Det samme gælder hvis hullerne ikke spilles i rækkefølge, med start på 1. tee.
 11. Enhver af der af klubben en bemyndiget til at udføre kontrol eks. Personale, banekontrol, eller bestyrelse kan afvise eller bortvise personer som udviser uacceptabel adfærd ved eks genere, ikke efterkomme anvisninger, udvise truende adfærd, være synligt beruset o.l.
 12. Ved anvendelse af driving range skal der udvises hensyn til spillere på hul 14, ved at undlade at øve slag, der kan krydse ind på hul 14.
 13. Ved anvendelse af driving range SKAL det meddeles klubben med info om hvor og hvornår, hvis der slås ud på eller over Østre Hougvej.
 14. Det er ikke tilladt at ryge i klubbens lokaler, Dette gælder også brug af e-cigaretter o.ling.
 15. Hunde skal føres i snor, og være under fuld kontrol, der skal bruges opsamlingsposer til efterladenskaber. Hunde må kun medbringes under private runder. GKL medlemmer skal medbringe GKL-hundetegn (fås ved henvendelse i sekretariatet).

Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre påtale, bortvisning, karantæne eller ved gentagelse samt i særlig grove tilfælde indstilling til eksklusion.

Enhver handling der er en overtrædelse af dansk lov er en grov overtrædelse af ordensreglerne og vil blive politianmeldt.

Lokalregler

Banemarkeringer:

 • Hvide: Out of bounds
 • Røde: Strafområde
 • Blå pæle: Areal under reparation
 • Blå pæle med grøn top: Areal under reparation med spilleforbud

Markeringerne kan enten være pæle, plader eller malede streger.

Røde og blå markeringer, afstandsmarkeringer på banen, samt træer, forsynet med støttepæl, er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse i.h.t. Regel 16.1.

Bold out of Bounds eller mistet i rough:

Når Spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

1. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

 • Være kommet til at ligge stille på banen, eller
 • Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds

2. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområde baseret på referencepunkter:

Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje)

Men med disse begrænsninger:

Grænser for lempelsesområde

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referenceområdet

Når Spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil , og må ikke spilles
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3)

En Spiller må bruge denne lempelsesmulighed ofr en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, er en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid mod lokalreglerne: Generel straf efter regel 14.7a

Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil: Tab af hul.

Slagspil: 2 strafslag

Endnu ikke godkendt af DGU.

Der skal tages hensyn til krydsende trafik på hul 3.

Det er forbudt at hente Out of Boundsbolde på marken ved hul 4 og privat grund ved hul 12.

Læg tørv på plads og ret nedslagsmærker på greens op.

I bunkers: Hele riven skal lægges ned i bunkeren, og den skal lægges på med tænderne på langs af spilleretningen.

Afstandsmarkeringer på fairway er til forkant af green.